Dzisiaj robimy karierę w mediach 🙂 A zupełnie poważnie, jest nam niezmiernie miło, że Portal Onet zdecydował się opublikować kilka zdjęć z naszego bloga, który bierze udział w organizowanym przez nich konkursie na Blog Roku 2012. Oto subiektywny wybór „The Best of DziwnaWojna” wraz z oryginalnymi podpisami, które pojawiły się na Facebooku.

Galeria pod adresem http://facet.onet.pl/ii-wojna-swiatowa-jakiej-nie-znacie/vltyw

1. Fo­to­gra­fia przed­sta­wia żoł­nie­rzy 20 Dy­wi­zji Gre­na­die­rów SS (1 es­toń­skiej). Jed­nost­kę utwo­rzo­no w maju 1944 r. i brała ona udział je­dy­nie w wal­kach z so­wie­ta­mi. 1 wrze­śnia 1950 Ko­mi­sja Sta­nów Zjed­no­czo­nych do spraw Osób Prze­sie­dlo­nych uzna­ła, że jed­nost­ka ta nie była stro­ną wrogą wobec USA i przy­zna­ła jej kom­ba­tan­tom prawo do ubie­ga­nia się o azyl po­li­tycz­ny. Co cie­ka­we, część ucie­ki­nie­rów słu­ży­ło póź­niej jako straż­ni­cy nie­miec­kich no­ta­bli pod­czas pro­ce­su no­rym­ber­skie­go.

 

2. Na zdję­ciu spryt­ny jak lis Hans Phi­lipp, as Luft­waf­fe. Zgi­nął w akcji 8 paź­dzier­ni­ka 1943 roku, za­strze­lo­ny przez ame­ry­kań­ski my­śli­wiec P-47 Thun­der­bolt. Jak re­la­cjo­no­wa­li świad­ko­wie wy­da­rze­nia, wy­do­stał się ze swo­je­go uszko­dzo­ne­go sa­mo­lo­tu, ale nie zdo­łał otwo­rzyć spa­do­chro­nu, bądź też spa­do­chron po pro­stu za­wiódł. W 1942 r. był czwar­tym z kolei pi­lo­tem Luft­waf­fe, który za­no­to­wał ponad 100 ze­strze­leń. Wy­ko­nał ponad 500 misji bo­jo­wych.

 

3. Słyn­ne ra­dziec­kie gęsi prze­ciw­pan­cer­ne. Bia­ło­ruś, czer­wiec 1944 roku.

 

4. Nawet na wojnie bywają chwile wytchnienia.

 

5. Wehrmacht – prawdziwy cyrk na kółkach

 

6. Cóż, wojna to na prawdę brudna robota.

 

7. Jak widać na za­łą­czo­nym ob­raz­ku, seria nie­tra­fio­nych pre­zen­tów świą­tecz­nych do­tknę­ła rów­nież Armię Czer­wo­ną.